Green DragonsU6 Blue PenguinsU6 Lava MonstersU6 Lightning DragonsU6 Orange JuiceU6 PurpleU6 Purple PandasU8 Blue SharksU8 LH1U8 Yellow TigersU10 Pink PanthersU10 Yellow HornetsU13 Gray CondorsU13 OrangeU13 Tornados