U5 Blue BerriesU5 Green TeamU6 Blue JaysU6 Green CrocodilesU6 Red MinionsU6 Yellow JacketsU8 Blue ThunderU8 Gray TeamU8 Green HulksU8 Orange GiraffesU8 Red Flaming BulletsU8 Yellow LightningU10 Blue SmurfsU10  Green Grass Kickers